Sub Label Menu barsYêu Em Giấc dài

Tôi đã ngủ giấc dài
tỉnh dậy ngày sắp tắt
soi gương bỗng giật mình
tuổi xuân dường đã mất
Tôi đã ngủ giấc dài
hạt mưa vừa ướt đất
thấy em dưới tuyền đài
tôi mây trời cao ngất
Tôi đã ngủ giấc dài
vẫn nỗi buồn hiu hắt
trong giấc mơ u hoài
xót xa còn trong mắt
Tôi đã ngủ giấc dài
ước rằng em nói thật
tôi nguyện dưới gót hài
nghe em lời đường mật
Tôi đã tỉnh giấc dài
biết đường đi đã trật
Sao nỡ dối gian hoài
mặc tình ta chật vật?
Tôi chưa tỉnh giấc dài
nói chi điều giáo luật
tim vẫn tiếng thở dài
yêu em tình rất thật....
Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment