Sub Label Menu barsCho em

Cho em
áo lụa còn vàng
cho em
tóc xõa
bên hàng ngọc lan
cho em
cỏ mướt bên đàng
trăm năm
tình vẫn như
làn gió xuân
 
Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment