Sub Label Menu barsChiếc lá cuối cùng

Chiếc lá cui cùng
phai ri sc đ
sao tuyết ph giăng?
Thu va đến ngõ
Trăng vn ngi ngùng
ánh bun sân c
Tình đã mông lung
vóc gy vàng võ
Thôi đã tn cùng
mi mòn hơi th
ân ái đã ngưng
du tình chưa t
Tay vy không trung
tin tình đã l
c mt rưng rưng
cõi su tao ng...
 
Trịnh Tây Ninh 

No comments:

Post a Comment