Sub Label Menu barsBụi Xuân

Ngày Xuân
giữa chốn đông người
dẫu cho ai nói
ai cười
mặc ai!
Nhủ lòng
hãy sống thẳng ngay
dù cho
nhân thế
đổi thay
nhiều lời
Bụi xuân
bám ánh tơ trời
vấn vương
lòng vẫn
một lời
yêu thương
hoa mai
nhẹ nở bên vườn
hoa vàng
ta đã
mang cài
trong tim...

Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment