Sub Label Menu barsYoutube Duy Hân tham gia văn nghệ Hội Chơ Tết Newmarket - CanadaBài hát Tôi Yêu, trình bày: Phương Thư, Thu Thủy, Phước Hằng, Ngọc Phượng và Duy Hân - Hội Chợ Tết Newmarket, Canada 25 tháng 1, 2014 Chương trình Hội Chợ Tết Newmarket, Canada 25 tháng 1, 2014

No comments:

Post a Comment