Sub Label Menu barsThương mãi về sau

Sẽ thương,
thương mãi về sau
bốn mùa vẫn đợi,
suốt đời vẫn trao
gởi em
một đóa
trúc đào
cho em thắm thiết
xôn xao tình đầu
Ầu ơ!
trăng xuống ngọn cau
thoảng hương nguyệt quế,
nôn nao hương nồng
Ầu ơ!
mình là vợ chồng
dẫu bao cách trở
vẫn lòng thủy chung....

Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment