Sub Label Menu barsNỗi sầu Thiên Thai

Thiên Thai ta vẫn nỗi sầu
Buồn như cánh hạc bên cầu Hoàng Lan
Biết người tình vẫn chứa chan
Nên ta cởi áo the vàng xuống thăm
Thế gian mê đắm bụi trần
Lòng ta vẫn mãi một bông vô thường...
Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment