Sub Label Menu barsBiển tình, Thơ: H. Phượng, Nhạc Nguyễn Hữu Tân, tiếng hát Kim Phụng, Thu-Hằng hoà âm

No comments:

Post a Comment