Sub Label Menu barsPlaylist Thơ Trịnh Tây Ninh phổ thành nhạc

Hiện Playlist Thơ Trịnh Tây Ninh phổ thành nhạc đã có hơn 50 bài, gồm 22 tác giả (xếp theo abc):
1. Duy Hân
2. Gioa-Kim
3. Kiên Thanh
4. Linh mục Mi Trầm
5. Mai Đằng
6. Nguyễn Hữu Tân
7. Nguyễn Văn Hiển
8. Nguyễn Võ Khanh
9. Phạm Hoàng Thương
10. Phạm Trung
11. Phan Ni Tấn
12. Quốc Trung
13. Thiên Duy Trần Tiến Dụng
14. Thu Hằng
15. Trần Văn Thế
16. Trung Nguyên
17. Tùng Nguyên
18. Văn Duy Tùng
19. Võ Tá Hân
20. Vũ Đình Ân
21. Vũ Thái Hòa
22. Huy Thạch (DV Sách)

23 - Phạm Vĩnh Sơn

24 - Vĩnh Điện

No comments:

Post a Comment